Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Dec 19, 2017 | 2:27 - Lượt xem: 1579

Ngày 11/12/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/kien-giang-bao-cao-hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-thang-12-nam-2017-va-ke-hoach-hoat-dong-thang-01-nam-2018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]