Dự án Xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 (giai đoạn 1)

Người viết: admin - Ngày viết: Sunday, Dec 17, 2017 | 9:14 - Lượt xem: 2079

Chủ đầu tư dự án Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

2

Mục tiêu chính

Xây dựng cơ sở vật chất và năng lực kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 đáp ứng được các yêu cầu về quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại khu vực Tây Nguyên

3

Lĩnh vực chuyên môn Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4

Thời gian thực hiện 2013-2018

5

Kinh phí thực hiện dự án 99.896 triệu đồng

6

Loại hình tài trợ

7

Nguồn kinh phí/ Nhà tài trợ Ngân sách nhà nước

8

Tình trạng dự án Đang triển khai
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/du-an-xay-dung-trung-tam-ky-thuat-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-4-giai-doan-1/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]