Dự án Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại Quận 2, Tp. HCM

Người viết: admin - Ngày viết: Sunday, Dec 17, 2017 | 9:12 - Lượt xem: 1515

1

Chủ đầu tư dự án Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2

Mục tiêu chính Xây dựng cơ sở vật chất mới cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại Tp. HCM để tạo bước đột phá về hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN

3

Lĩnh vực chuyên môn Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4

Thời gian thực hiện 2008-2016

5

Kinh phí thực hiện dự án 291.286 triệu đồng

6

Loại hình tài trợ

7

Nguồn kinh phí/ Nhà tài trợ Ngân sách nhà nước và vốn tự có

8

Tình trạng dự án Đang triển khai
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/du-an-tang-cuong-co-so-vat-chat-va-nang-luc-ky-thuat-cua-trung-tam-ky-thuat-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-3-tai-quan-2-tp-hcm/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]