Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (Tính đến: 28/12/2017)

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Dec 28, 2017 | 7:05 - Lượt xem: 2083

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (Tính đến: 28/12/2017)

Xem chi tiết tại đây

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/danh-sach-to-chuc-dgsph-duoc-chi-dinh-thuc-hien-viec-thu-nghiem-giam-dinh-chung-nhan-ve-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-dien-va-dien-tu-gia-dung-va-cac-muc-dich-tuong-tu-phu-hop-qcvn-92012-bkhcn/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]