Danh sách Tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 và Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Dec 28, 2017 | 7:15 - Lượt xem: 2566

Danh sách Tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 và Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem chi tiết tại đây

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/danh-sach-to-chuc-chung-nhan-da-dang-ky-linh-vuc-hoat-dong-chung-nhan-theo-quy-dinh-tai-thong-tu-so-08-2009-tt-bkhcn-ngay-08-4-2009-va-thong-tu-so-10-2011-tt-bkhcn-ngay-30-6-2011-cua-bo-khoa-hoc-va-co/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]