Kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng TC, QCKT” và dự án “Thúc đẩy hoạt động NSCL” thuộc Chương trình quốc gia 712

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Aug 2, 2016 | 8:24 - Lượt xem: 1458

Xem chi tiết.