Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Apr 12, 2006 | 9:19 - Lượt xem: 1982

Cục Quản lý chất lượng hàng hoá là cơ quan trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và ghi nhãn hàng hoá.
 2. Đề xuất, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá theo phân công của Tổng cục trưởng.
 3. Tham gia hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật và các chính sách, quy định trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lư­ợng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá; đề xuất những biện pháp cần thiết để thực hiện đúng pháp luật quy định.
 4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc chỉ định các tổ chức kiểm tra chất lượng, các tổ chức dịch vụ kỹ thuật tham gia phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng và hoạt động công bố, công nhận và chứng nhận chất lượng theo sự phân công của Tổng cục trưởng.
 5. Xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá theo qui định của pháp luật.
 6. Phối hợp trong công tác thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngtheo sự  phân công của Tổng cục trưởng.
 7. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa.
 9. Tổ chức đào tạo, tập huấn, h­ướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hóa theo sự phân công của Tổng cục trưởng.
 10. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền quảng bá, và hợp tác quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hóa theo quyết định của Tổng cục trưởng.
 11. Quản lý cán bộ, công chức và người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Cục theo quy định của Tổng cục và quy định của Nhà nước.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Liên hệ: 

Cục trưởng: Trần Quốc Tuấn

Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà nội

ĐT: 024 39427409

Fax: 049427418

E.mail: cucqlclhh@fpt.vn; cucqlclhh@tcvn.gov.vn

CHI CỤC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 174 Bạch Đằng – TP Đà Nẵng

Fax: 0511-817580

mail: ccqlclhhmt@yahoo.com; ccqlclhhmt@tcvn.gov.vn  

CHI CỤC MIỀN NAM  

Địa chỉ: 64-66 Mạc Đĩnh Chi – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

Fax: 08-8297407

E-mail: qlclhh_mn@vnn.vn; ccqlclhhmn@tcvn.gov.vn