Văn bản QPPL về thanh tra

Người viết: admin - : Sunday, Dec 17, 2017 | 4:12 - Lượt xem: 3711

Văn bản QPPL về thanh tra - Quốc hội

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
56/2010/QH12Luật Thanh tra2010
55/2005/QH11Luật Phòng, Chống tham nhũng2005
42/2013/QH13Luật Tiếp công dân2013
15/2012/QH13Luật Xử lý vi phạm hành chính2012
03/2011/QH13Luật Tố cáo2011
02/2011/QH13Luật Khiếu nại2011

Văn bản QPPL về thanh tra – Chính phủ

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
07/2012/NĐ-CPNghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành2012
213/2013/NĐ-CPNghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ2013
55/2011/NĐ-CPNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế2011
75/2012/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại2012
76/2012/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo2012
81/2013/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính2013
86/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra2011

Văn bản QPPL về thanh tra - Bộ KHCN

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
19/2014/TT-BKHCNThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghi định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn , đo lường và chất lượng sản phẩm,hàng hóa.2013