Công tác Thanh tra – Kiểm tra

Người viết: admin - Lượt xem: 160834

Công bố Công khai xử phạt vi phạm hành chính

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
1397/QĐ-XPHCQuyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH UASL Việt Nam 2022
1242/QĐ-XPHCQuyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xử phạt hành chính đối với Công ty SGS Việt Nam TNHH2022
1605/QĐ-XPHCQuyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xử phạt hành chính đối với Công ty CP kiểm định hiệu chuẩn đo lường Thái Dương2022
1581/QĐ-XPHCQuyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xử phạt hành chính đối với Công ty CP dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn đo lường miền Trung2022
1219/QĐ-XPHCQuyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xử phạt hành chính đối với Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Thí nghiệm điện cơ miền Nam2022

Văn bản QPPL về thanh tra – Quốc hội

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
56/2010/QH12Luật Thanh tra2010
55/2005/QH11Luật Phòng, Chống tham nhũng2005
42/2013/QH13Luật Tiếp công dân2013
15/2012/QH13Luật Xử lý vi phạm hành chính2012
25/2018/QH14Luật Tố cáo2018
02/2011/QH13Luật Khiếu nại2011

Văn bản QPPL về thanh tra – Chính phủ

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
07/2012/NĐ-CPNghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành2012
213/2013/NĐ-CPNghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ2013
55/2011/NĐ-CPNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế2011
75/2012/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại2012
76/2012/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo2012
81/2013/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính2013
86/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra2011

Văn bản QPPL về thanh tra – Bộ KHCN

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
18/2018/TT-BKHCNThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 2018