Công văn phổ biến thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Post by: admin - Post date: Wednesday, Sep 26, 2018 | 10:57 - View count: 133

Ngày 25/9/2018 Vụ kế hoạch tài chính đã ban hành công văn số 312/KHTC về việc phổ biến thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Xem chi tiết công văn tại đây CV 312