Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện chuyên đề “năng suất chất lượng” ” Giải thưởng chất lượng Quốc gia” trên báo in: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần,Thời báo doanh nhân

Post by: admin - Post date: Friday, May 11, 2018 | 1:58 - View count: 195

Ngày 02/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường ban hành Quyết định số 679/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện chuyên đề “Năng suất chất lượng”, ” Giải thưởng chất lượng Quốc gia” trên báo in: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần,Thời báo doanh nhân

Xem chi tiết Quyết định 679/QĐ-TĐC