Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ tuyên truyền và phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí năm 2018

Post by: admin - Post date: Friday, Apr 6, 2018 | 8:27 - View count: 287

Ngày 29/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-TĐC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí năm 2018” thuộc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số 01.1/2018/HĐ-DA2  ngày 23/1/2018. 

Xem chi tiết: Quyết định số 489/QĐ-TĐC.