Văn bản chỉ đạo điều hành

Post by: admin - Post date: Monday, Feb 26, 2018 | 7:12 - View count: 439

Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định phê duyệt danh mục các văn bản soạn thảo năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng