Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông

Post by: admin - Post date: Wednesday, Jan 3, 2018 | 2:37 - View count: 242

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN

 

Xem chi tiết tại đây