Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Post by: admin - Post date: Wednesday, Jan 3, 2018 | 2:48 - View count: 282

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN.

Xem chi tiết tại đây