Danh sách tổ chức đã được tiếp nhận hồ sơ công bố năng lực thực hiện hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BKHCN ngày 12/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Post by: admin - Post date: Tuesday, Jan 16, 2018 | 4:08 - View count: 429

Danh sách tổ chức đã được tiếp nhận hồ sơ công bố năng lực thực hiện hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BKHCN ngày 12/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Xem chi tiết tại đây