Kiên Giang – báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Post by: admin - Post date: Thursday, Dec 28, 2017 | 7:28 - View count: 764

Ngày 18/12/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
Xem chi tiết Báo cáo