Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng

Post by: admin - Post date: Sunday, Dec 17, 2017 | 3:48 - View count: 602

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem chi tiết tại đây