Thông tư 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008.

Post by: admin - Post date: Tuesday, Dec 1, 2015 | 8:27 - View count: 336

Xem và tải tài liệu theo file gắn kèm:

Các tệp gắn kèm: