Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Post by: admin - Post date: Wednesday, Apr 12, 2006 | 9:19 - View count: 287

Cục Quản lý chất lượng hàng hoá là cơ quan trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và ghi nhãn hàng hoá.
 2. Đề xuất, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá theo phân công của Tổng cục trưởng.
 3. Tham gia hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật và các chính sách, quy định trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lư­ợng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá; đề xuất những biện pháp cần thiết để thực hiện đúng pháp luật quy định.
 4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc chỉ định các tổ chức kiểm tra chất lượng, các tổ chức dịch vụ kỹ thuật tham gia phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng và hoạt động công bố, công nhận và chứng nhận chất lượng theo sự phân công của Tổng cục trưởng.
 5. Xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá theo qui định của pháp luật.
 6. Phối hợp trong công tác thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngtheo sự  phân công của Tổng cục trưởng.
 7. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa.
 9. Tổ chức đào tạo, tập huấn, h­ướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hóa theo sự phân công của Tổng cục trưởng.
 10. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền quảng bá, và hợp tác quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hóa theo quyết định của Tổng cục trưởng.
 11. Quản lý cán bộ, công chức và người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Cục theo quy định của Tổng cục và quy định của Nhà nước.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Liên hệ: 

Cục trưởng: Trần Quốc Tuấn

Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà nội

Fax: 049427418

E.mail: cucqlclhh@fpt.vn; cucqlclhh@tcvn.gov.vn

 

  TT Chức vụ – Tên bộ phận Điện thoại E-mail
1 Cục trưởng 024.39428309 tranquoctuan@tcvn.gov.vn

tuan_262@yahoo.com.vn

2 Phụ trách Phòng Nghiệp vụ pháp chế 024.39427419 nvphapche@tcvn.gov.vn

nvphapche@fpt.vn

 

4 Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường 024.39427421

024.39427416

qlclhhlt@tcvn.gov.vn

qlclhhlt@fpt.vn

5 Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu 024.39428308 qlclhhxnk@tcvn.gov.vn
6 Phụ trách Phòng Quản lý ghi nhãn hàng hoá 024.39427694 qlghinhan@tcvn.gov.vn

ghinhanhh@fpt.vn

7

Phụ trách Phòng Kế hoạch- Tài chính

024.39427420 khtccuc@tcvn.gov.vn

tcktcuc@fpt.vn

8 Trưởng Phòng Hành chính- Tổng hợp 024.39427415 hcthcuc@tcvn.gov,vn

 

9 Quản trị 024.39427422  
10 Văn thư 024.9427409 cucqlclhh@tcvn.gov.vn

cucqlclhh@fpt.vn

 

 CHI CỤC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 174 Bạch Đằng – TP Đà Nẵng

Fax: 0511-817580

E-mail: ccqlclhhmt@yahoo.com; ccqlclhhmt@tcvn.gov.vn  

 

TT Chức vụ – Tên bộ phận Điện thoại E.mail
1 Phụ trách 0236.3834472 phanngoccuong@tcvn.gov.vn

 

2 Chi cục phó 02361.3843070 nguyentattrong@tcvn.gov.vn

 

3 Phòng Hành chính – Tổng hợp 0236.3822388 ccqlclhhmt@tcvn.gov.vn
4 Phòng Kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường ktclhhltmt@tcvn.gov.vn
3 Phòng Kiểm tra chất lượng hàng hoá Xuất nhập khẩu ktclhhxnkmt@tcvn.gov.vn

 

CHI CỤC MIỀN NAM  

Địa chỉ: 64-66 Mạc Đĩnh Chi – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

Fax: 08-8297407

E-mail: qlclhh_mn@vnn.vn; ccqlclhhmn@tcvn.gov.vn  

 

TT Chức vụ – Tên bộ phận Điện thoại                   E.mail
1 Phụ trách 028.38296390 leconghan@tcvn.gov.vn

 

2 Phó Chi cục trưởng 028.38241141 phamhuucat@tcvn.gov.vn

 

3 Phòng Hành chính- Tổng hợp 028.38297407 ccqlclhhmn@tcvn.gov.vn

 

4 Phòng Kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường ktclhhltmn@tcvn.gov.vn
5 Phòng Kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu ktclhhxnkmn@tcvn.gov.vn