Phổ biến pháp luật

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(22/06/2017)

Ngày 30/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định số 4225/QĐ-BKHCN, 4271/QĐ-BKHCN, 4278/QĐ-BKHCN,4280/QĐ-BKHCN,4286/QĐ-BKHCN và 4292/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

(22/06/2017)

Ngày 07/12/2016 và 14/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(15/06/2017)

Ngày 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4289/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

(09/06/2017)

Ngày 30/12/2016, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành các Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN; 4190/QĐ-BKHCN; 4191/QĐ-BKHCN; 4193/QĐ-BKHCN; 4212/QĐ-BKHCN;4213/QĐ-BKHCN;4214/QĐ-BKHCN;4223/QĐ-BKHCN;4224 /QĐ-BKHCN; 4239/QĐ-BKHCN; 4240/QĐ-BKHCN;4241/QĐ-BKHCN;4242/QĐ-BKHCN; 4243/QĐ-BKHCN;4249/QĐ-BKHCN; 4250/QĐ-BKHCN; 4261/QĐ-BKHCN; 4265/QĐ-BKHCN; 4277/QĐ-BKHCN;4287/QĐ-BKHCN và 4291/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(07/06/2017)

Ngày 07/12/2016;14/12/2016 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(07/06/2017)

Ngày 25/10/2016;31/10/2016;15/11/2016;25/11/2016;14/12/2016;23/12/201612/5/2017 và 28/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục

(05/06/2017)

Ngày 25/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2017/TT-BKHCN quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(02/06/2017)

Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

(30/05/2017)

Ngày 25/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Sửa đổi QCVN 1:2015/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

(26/05/2017)

Ngày 22/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Trang 1/84

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan