Thứ Năm, 23/03/2017

Bộ Công thương nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp (23/03/2017)

Bộ Công thương nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp

Bộ Công Thương vừa ra thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”

Doanh nghiệp và hiệu quả áp dụng HTQL, công cụ cải tiến NSCL (14/03/2017)

Doanh nghiệp và hiệu quả áp dụng HTQL, công cụ cải tiến NSCL

Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm về áp dụng các HTQL, công cụ cải tiến NSCL là cần thiết và phù hợp với thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp này đáp ứng được tổng thể các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý môi trường, ATTP một cách hiệu quả nhất và là tiền đề nhân rộng nhiệm vụ cho các doanh nghiệp tương tự khác trong cả nước

The remote server returned an error: (404) Not Found.