Thứ ba, 03/01/2017 | 15:46 GMT+7 - Xem: 6,438 |

Thay đổi trong tiêu chuẩn dành cho Mã số định danh đơn vị phát hành (IIN)

Tiêu chuẩn phía sau Mã số định danh đơn vị phát hành (IIN) sử dụng trên nhiều thẻ cá nhân, ví dụ, thẻ tín dụng, đang được cải biên.

Mã số định danh đơn vị phát hành IIN là sáu chữ số đầu tiên của con số dài in trên mặt trước của thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và các loại thẻ cá nhân khác như thẻ dùng trong nhiều hệ thống y tế. Nó là một cơ chế đánh số đã được tiêu chuẩn hóa toàn cầu để định dạng các tổ chức phát hành thẻ.

Cấu trúc của mã số IIN được định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO/IEC 7812-1, Thẻ nhận dạng – Định danh tổ chức phát hành - Phần 1: Hệ thống đánh số, do Ủy ban kỹ thuật chung ISO/IEC JTC 1, tiểu ban SC 17, Thẻ và nhận dạng cá nhân xây dựng.

Trong phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO/IEC 7812-1, một mã số IIN được định nghĩa là một số cố định gồm sáu chữ số. Tiêu chuẩn này cũng xác định số tài khoản cơ bản (Primary Account Number - PAN), con số dùng để xác định một chủ tài khoản cá nhân. Số tài khoản cơ bản PAN có chiều dài dao động trong khoảng 8-19 chữ số.

Do số lượng tổ chức phát hành thẻ ngày càng tăng lên, dự kiến dẫn tới thiếu mã số IIN sẵn có. Vì thế, tiêu chuẩn ISO/IEC 7812-1 đã được sửa đổi để tăng mã số IIN thành mã số gồm tám chữ số từ sáu chữ số hiện tại. Số tài khoản cơ bản PAN sẽ tiếp tục giữ nguyên độ dài, dao động từ 10-19 chữ số.

Dự thảo tiêu chuẩn sửa đổi này vừa được phê duyệt bởi các thành viên ISO và dự kiến ​​sẽ được công bố vào đầu năm 2017. Những thay đổi lớn trong phiên bản sửa đổi của tiêu chuẩn này kể từ ngày công bố sẽ gồm:

  • Cơ quan đăng ký (RA) sẽ giao mã số IIN tám chữ số cho bất kỳ tổ chức nào áp dụng một mã số IIN đơn nhất hay một nhóm mã số IINs.
  • Tổ chức phát hành với mã số IIN tám chữ số sẽ phải phát hành số tài khoản cơ bản tối thiểu 10 chữ số, tối đa là 19 chữ số như hiện tại.
  • Mã số IIN sáu chữ số hiện tại sẽ được chuyển đổi thành một khối một trăm mã số IIN tám chữ số. Do phần lớn các tổ chức phát hành không cần sử dụng cả một trăm trong số này, họ được khuyến khích trả lại cho RA những mã số IIN tám chữ số chưa sử dụng đến.
  • Mọi tiêu chuẩn ISO/IEC tham chiếu với tiêu chuẩn ISO/IEC 7812-1 đều phải được xem xét để tìm ra những tác động tiềm ẩn.

Khuyến nghị tất cả những người áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 7812-1 phải lên kế hoạch và phân tích để xác định hệ thống tiềm tàng và xử lý tác động liên quan đến kế hoạch của mình khi áp dụng tiêu chuẩn mới này.

Website liên quan