Thứ tư, 20/07/2016 | 16:32 GMT+7 - Xem: 11,956 |

KQ tuyển chọn, giao trực tiếp (bổ sung) tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án NSCL (Chương trình 712) thực hiện từ năm 2016 .

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

THÔNG BÁO

 

Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp (bổ sung) tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện

nhiệm vụ thuộc Dự án“Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” thực hiện từ năm 2016  

 

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-BKHCN ngày 30/6/2016 và Quyết định số 2008/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” thực hiện từ năm 2016,

 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo:

1. Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ “Phát triển mạng lưới chia sẻ kiến thức về năng suất và chất lượng” (mã số: 05/2016-DA2)

- Tổ chức chủ trì: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TRẦN THỊ TUYẾT.

 

2. Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ “Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và ISO 50001 cho các tổ chức, doanh nghiệp” (mã số: 03.10/2016-DA2)

- Tổ chức chủ trì: TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:  TRẦN THỊ NGỌC ANH.

 

Chi tiết xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 04.37911615; 04.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).

Website liên quan