Phổ biến pháp luật
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

(06/02/2017)

Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3987/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử

(17/01/2017)

Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử.

Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan

(05/01/2017)

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015. Các tiêu chuẩn này được chấp nhận và hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức đã và đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 14001:2010, trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015...

25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy

(23/12/2016)

Ngày 06/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(15/12/2016)

Ngày 29/4/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 994/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

(14/12/2016)

Ngày 01/12/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành quyết định 2444/QĐ-TĐC về việc về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

(12/12/2016)

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bố và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

(09/12/2016)

Vào ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các quyết định về việc hủy bỏ và ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Thông tư hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí

(06/12/2016)

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN về việc hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Quy định mới về Điều kiện kinh doanh vận tải biển

(05/12/2016)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Trang 1/81

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan